Yüklenicilere verilen garantinin döviz cinsinden olması doğru mudur?

Özel sektörün üstlendiği projeler için kullanılan krediler döviz cinsinden sağlanmaktadır. Bunun iki nedeni vardır;

  1. Proje maliyetleri dikkate alındığında faiz giderlerinin minimize edilmesi yatırımın genel maliyetlerinin aşağıya çekilmesi bakımından elzemdir. Ek olarak, bu montanda yatırımların tamamının finansmanını sadece Türkiye’deki bankalardan sağlamayı hedeflemek, bankaların fonlama kapasitesi ve bilanço yükümlülükleri dikkate alındığında uzun vadede sürdürülebilir olmamaktadır. Bu iki nedenden dolayı, ağırlıklı olarak yurtdışı kaynaklı finansman sağlanması zorunluluğu doğmaktadır.
  2. Projelerin hayata geçmesinde gereksinim duyulan finansman yurtiçi bankalardan sağlansa dahi döviz kredilerinin TL ile verilen kredilere oranla çok daha düşük faiz olanakları sunulması nedeniyle döviz kredileri kullanılmaktadır.

Proje finansmanını dövizle sağlayan yatırımcı yüklenecilere verilen garantinin dövizle yapılması da bu nedenlerledir.

Uzun vadeli ve yüksek tutarlı proje finansman kredisinin TL cinsinden kullanılması durumunda; yatırım döneminde ithal malzeme ve ekipman için bir kur riski ortaya çıkacağından yatırımcılar kredi bulmakta güçlük çekecek, proje süresi boyunca katlanılacak yüksek faizli kredi maliyetleri nedeniyle, projeler yatırıma uygun (feasible) olmaktan çıkacaktır.

Ayrıca kredilerin döviz cinsinden sağlanması ve dolayısı ile kredi borç giderlerinin (anapara + faiz + finansal giderler)döviz cinsinden olduğunda, garantilerin TL cinsinden verilmesi büyük bir kur uyuşmazlığına neden olacak ve projeyi hem yatırım hem de finanse edilebilirlik bakımından uygun olmaktan çıkaracaktır.

Özetle, her şeyin TL cinsinden olarak yapılması durumunda oluşacak maliyetler ekonomiye daha fazla yük bindirecektir.