Yap İşlet Devret Sözleşmeleri’nde taraflar arası uyuşmazlıkların çözümünde uluslararası tahkim yoluna başvurma imkanı olması kabul edilebilir midir?

Anayasa’da 1999 yılında yapılan değişikliklerle, kamu hizmeti ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde, bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülebilmesinin önü açılmıştır. (Anayasa Madde 125).

Dolayısıyla, Yap İşlet Devret (YİD) şeklinde adlandırılan sözleşmelerde yer alan tahkim şartında Anayasa’ya aykırı bir durum bulunmamaktadır.

Sözleşmeye konu projeleri fonlayan yabancı sermayenin talepleri doğrultusunda bu uygulama yapılabilmektedir ve buradaki amaç, projeye yabancı sermaye ve kreditörlerin katılımını sağlayabilmektir.

Bu şekilde hem ülkeye doğrudan yabancı yatırımların/dış kaynak girişinin arttırılması; hem de daha uygun koşullarda (daha düşük faizli ve daha uzun vadeli) finansman bulunabilmesi amaçlanmaktadır.

Bununla birlikte; 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin YİD Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar’ın 32. maddesinde, uygulama sözleşmesi ve görevli şirketin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yaptığı sözleşmelerde tahkim yolu belirlense dahi ihtilafların Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi olacağı düzenlenmiştir.