Yap İşlet Devret projelerinde “kamu yararı” ve “şeffaflık” ilkelerinden yola çıkılarak, bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması gerekli midir?

Her ne kadar kanun koyucu Yap İşlet Devret yöntemiyle hayata geçirilen projelerin sözleşmelerini özel hukuk sözleşmesi olarak sınıflandırmış olsa da, idarenin taraf olduğu özel hukuk sözleşmelerinde ne idare, ne de sözleşmeci özel hukuk kişisi, tam bir irade serbestliği içindedir. Keza, özel hukuk sözleşmesi yapıyor olsa dahi idarenin kamu yararına uygun hareket ediyor olması gerekir; çünkü bu idarenin varlık sebebi olduğu gibi kaynakları da kamu kaynağıdır. İdarenin açıklığı ve şeffaflığı ise idare hukukuna egemen olan en temel prensiplerdendir. İhale öncesinde, ihale sırasında ve sonrasında şeffaflığın, rekabeti ve dolayısıyla kaliteyi artıracağı, yolsuzluğun önüne geçeceği, kamuoyuna parasının karşılığını alıp almadığı konusunda değerlendirme yapma imkanı vereceği öngörülmektedir.

Öte yandan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda bilgi alma hakkının sınırları belirlenmiş ve bilgi edinme kapsamında olmayan bilgiler kanunda sayılmıştır. İlgili kanunun 23’üncü Maddesi’ne göre ticari sır niteliğinde olan bilgilerin bilgi edinme hakkına konu olmayacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Yap İşlet Devret projelerinde taraflardan biri özel hukuk tüzel kişisi olduğu için ticari sır gerekçesiyle önemli bilgilerin saklanması mümkündür. Ancak, ticari sır kavramı kanunda tanımlanmadığından, sözleşmenin tamamının ticari sır teşkil edip etmediği sorunu gündeme gelmektedir.

Yukarıda değinilen prensipler de dikkate alınarak, kamu yararı ve proje şirketlerinin gizlilik ile ilgili endişeleri arasında menfaatler dengesinin kurulması gerektiği yönünde görüşler yer almaktadır. Ancak, bu projelerde aşağıdaki faktörler dikkate alındığında, şeffaflığın tamamen ortadan kalktığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır:

  • İhale dosyası, ihale hazırlık sürecinde ilgili İdare’den herkes tarafından temin edilebilir.
  • İhale dosyasında, ilgili projenin sözleşmesinin (Uygulama Sözleşmesi, İmtiyaz Sözleşmesi vb.) ilk taslak metni de yer almaktadır.
  • İhale sonucunda belirlenen parametreler (tarife, trafik garantisi, süre, yıl) ve imzalanan sözleşmeler Sayıştay denetimine tabidir.