Proje yüklenicileri açık ihale ile mi belirlenmektedir?

  • Kapsamdaki işler ve idarelere göre farklı ihale kanunlarında, farklı ihale usulleritespit edilebilmektedir. Örneğin, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İşlet DevretModeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’un Uygulama, Usul ve Esaslarına İlişkin Karar’ın 12’nci Maddesi’nde; ilgili karar kapsamındaki görevlendirmelerde aşağıdaki usullerin uygulanabileceği düzenlenmiştir:
  • Tüm istekliler arasında kapalı teklif usulü
  • Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü
  • Pazarlık usulü

İlgili maddenin 2’nci fıkrasına göre, görevin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı idare tarafından tespit edilecektir.

Kamu İhale Kanunu’nun (KİK) 8’inci Maddesi’nde ise “eşik değer”ler tanımlanmış olmakla birlikte; bu eşik değerlerin doğrudan ihalenin gerçekleşme usulü ile ilişkilendirilmediği tespit edilmiştir.

Eşik değerin dikkate alındığı birkaç uygulamaya örnek verilecek olursa;

  • Kanun’un 63’üncü Maddesi’nde “Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir” kuralı yer almaktadır.
  • Kanun’un 13’üncü Maddesi’nde ise eşik değerin altında ve üzerinde yaklaşık maliyetli işlerin ihale ilanları için farklı süre ve şekil şartlarıöngörüldüğü görülecektir.
  • Benzer şekilde; ihale uygulama yönetmeliklerinin iş deneyimi veya mali yeterlilik koşullarına ilişkin hükümlere bakıldığında, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olup olmamasına göre yeterlilik koşullarının farklılaştığı görülecektir.

Dolayısı ile bugüne kadar hayata geçen projelerde kamu ihale kanununa bir aykırılık bulunmamaktadır.